Защо от мед?

Какво е дестилация?

Дестилацията е процес на разделяне на смес от течности на съставящите я части чрез частично изпарение и кондензация на образуваните пари. Парите се втечняват при охлаждането им. Така получената течност се нарича дестилат. Течностите кипят, когато парното им налягане се изравни с външното. За чистите вещества температурата на кипене е характерна величина, която зависи само от външното налягане.

Методи на дестилация:

Дестилация при обикновено налягане

На дестилация при обикновено налягане се полагат тези вещества, които при нагряване не търпят промени и нямат много висока температура на кипене. Този метод е най-широко използван в лабораторната практика.

Дестилация при понижено налягане

Когато веществата имат висока температура на кипене или претърпяват химични промени при тази температура, като разлагане или окисление, се прилага дестилация при понижено налягане. Този метод е известен още с наименованието вакуум дестилация. Апаратурата за този тип дестилация е значително по-сложна от тази на предишния случай.

Дестилация с водна пара

Дестилация с водна пара е възможна тогава, когато дестилиращия компонент и водата са взаимно неразтворими. Що се отнася до апаратурата за този метод, тя не се различава много от тази за дестилация при обикновена температура. Трябва само да се добави съд за получаване на водна пара, която се прекарва през нагрятата смес за дестилиране. Как се осъществява този метод? Ясно е, че течността започва да кипи, когато общото налягане, което е сума от парциалните налягания на отделните компоненти и водните пари, се изравни с атмосферното налягане. Според закона на Далтон, температурата на кипене на сместа ще бъде по-ниска от тази за всеки един от компонентите, взети поотделно.

Фракционна дестилация

Известен е и друг вид дестилация - фракционна дестилация. Тя се основава на различните температури на кипене на съставните части на течността. Пример за това е отделянето на бензин, лигросин, керосин и други при преработка на нефт.

Деструктивна дестилация

Деструктивната дестилация се осъществява чрез разлагане на по-сложни съединения на по-прости. Например при сухата дестилация при нагряване на въглища, дърва и други в отсъствие на въздух се получава твърд остатък и летливи продукти (бензол, амоняк и други).Laboratory distillation set-up using, without a fractionating column

1: Топлинен източник

2: Меден казан

 3: Медна глава

4: Термометър / температура на кипене

 5: Кондензатор

 6: Охлаждаща вода (влиза)

7 7: Охлаждаща вода (излиза)

8: Дестилат / получаващи колба

9: Вакуумна / газ регулатор

10:  Приемник

11: Контрол на топлината

12: Бъркалка за контрол на скоростта

13: Бъркалка / топлоенергия чиния

14: отопление (Oil / пясък) баня

15: Бъркалка бар / анти-bumping гранули

16: Вана за охлаждане.